BCBG时装周

2010春夏

 • 2010春夏高级成衣纽约BCBG秀场
 • 2010春夏高级成衣纽约BCBG秀场
 • 2010春夏高级成衣纽约BCBG秀场
 • 2010春夏高级成衣纽约BCBG秀场
 • 2010春夏高级成衣纽约BCBG秀场

2009秋冬

 • 2009秋冬高级成衣纽约BCBG秀场
 • 2009秋冬高级成衣纽约BCBG秀场
 • 2009秋冬高级成衣纽约BCBG秀场
 • 2009秋冬高级成衣纽约BCBG秀场
 • 2009秋冬高级成衣纽约BCBG秀场

2008春夏

 • 2008春夏高级成衣纽约BCBG秀场
 • 2008春夏高级成衣纽约BCBG秀场
 • 2008春夏高级成衣纽约BCBG秀场
 • 2008春夏高级成衣纽约BCBG秀场
 • 2008春夏高级成衣纽约BCBG秀场