Frame Denim时装周

2016春夏

 • 2016春夏高级成衣纽约Frame Denim秀场
 • 2016春夏高级成衣纽约Frame Denim秀场
 • 2016春夏高级成衣纽约Frame Denim秀场
 • 2016春夏高级成衣纽约Frame Denim秀场
 • 2016春夏高级成衣纽约Frame Denim秀场
 • 2016春夏高级成衣纽约Frame Denim秀场
 • 2016春夏高级成衣纽约Frame Denim秀场
 • 2016春夏高级成衣纽约Frame Denim秀场
 • 2016春夏高级成衣纽约Frame Denim秀场
 • 2016春夏高级成衣纽约Frame Denim秀场

2015春夏

 • 2015春夏高级成衣纽约Frame Denim秀场
 • 2015春夏高级成衣纽约Frame Denim秀场
 • 2015春夏高级成衣纽约Frame Denim秀场
 • 2015春夏高级成衣纽约Frame Denim秀场
 • 2015春夏高级成衣纽约Frame Denim秀场