Amuleti J时装周

2008春夏

  • 2008春夏高级成衣米兰Amuleti J秀场
  • 2008春夏高级成衣米兰Amuleti J秀场
  • 2008春夏高级成衣米兰Amuleti J秀场
  • 2008春夏高级成衣米兰Amuleti J秀场
  • 2008春夏高级成衣米兰Amuleti J秀场