Kai Kuhne时装周

2008秋冬

  • 2008秋冬高级成衣纽约Kai Kuhne秀场
  • 2008秋冬高级成衣纽约Kai Kuhne秀场
  • 2008秋冬高级成衣纽约Kai Kuhne秀场
  • 2008秋冬高级成衣纽约Kai Kuhne秀场
  • 2008秋冬高级成衣纽约Kai Kuhne秀场