Jason Wu时装周

2016秋冬

 • 2016秋冬高级成衣纽约Jason Wu秀场
 • 2016秋冬高级成衣纽约Jason Wu秀场
 • 2016秋冬高级成衣纽约Jason Wu秀场
 • 2016秋冬高级成衣纽约Jason Wu秀场
 • 2016秋冬高级成衣纽约Jason Wu秀场

2016春夏

 • 2016春夏高级成衣纽约Jason Wu秀场
 • 2016春夏高级成衣纽约Jason Wu秀场
 • 2016春夏高级成衣纽约Jason Wu秀场
 • 2016春夏高级成衣纽约Jason Wu秀场
 • 2016春夏高级成衣纽约Jason Wu秀场

2015秋冬

 • 2015秋冬高级成衣纽约Jason Wu秀场
 • 2015秋冬高级成衣纽约Jason Wu秀场
 • 2015秋冬高级成衣纽约Jason Wu秀场
 • 2015秋冬高级成衣纽约Jason Wu秀场
 • 2015秋冬高级成衣纽约Jason Wu秀场

2015春夏

 • 2015春夏高级成衣纽约Jason Wu秀场
 • 2015春夏高级成衣纽约Jason Wu秀场
 • 2015春夏高级成衣纽约Jason Wu秀场
 • 2015春夏高级成衣纽约Jason Wu秀场
 • 2015春夏高级成衣纽约Jason Wu秀场

2014秋冬

 • 2014秋冬高级成衣纽约Jason Wu秀场
 • 2014秋冬高级成衣纽约Jason Wu秀场
 • 2014秋冬高级成衣纽约Jason Wu秀场
 • 2014秋冬高级成衣纽约Jason Wu秀场
 • 2014秋冬高级成衣纽约Jason Wu秀场

2014春夏

 • 2014春夏高级成衣纽约Jason Wu秀场
 • 2014春夏高级成衣纽约Jason Wu秀场
 • 2014春夏高级成衣纽约Jason Wu秀场
 • 2014春夏高级成衣纽约Jason Wu秀场
 • 2014春夏高级成衣纽约Jason Wu秀场

2013秋冬

 • 2013秋冬高级成衣纽约Jason Wu秀场
 • 2013秋冬高级成衣纽约Jason Wu秀场
 • 2013秋冬高级成衣纽约Jason Wu秀场
 • 2013秋冬高级成衣纽约Jason Wu秀场
 • 2013秋冬高级成衣纽约Jason Wu秀场

2013春夏

 • 2013春夏高级成衣纽约Jason Wu秀场
 • 2013春夏高级成衣纽约Jason Wu秀场
 • 2013春夏高级成衣纽约Jason Wu秀场
 • 2013春夏高级成衣纽约Jason Wu秀场
 • 2013春夏高级成衣纽约Jason Wu秀场

2012秋冬

 • 2012秋冬高级成衣纽约Jason Wu秀场
 • 2012秋冬高级成衣纽约Jason Wu秀场
 • 2012秋冬高级成衣纽约Jason Wu秀场
 • 2012秋冬高级成衣纽约Jason Wu秀场
 • 2012秋冬高级成衣纽约Jason Wu秀场

2012春夏

 • 2012春夏高级成衣纽约Jason Wu秀场
 • 2012春夏高级成衣纽约Jason Wu秀场
 • 2012春夏高级成衣纽约Jason Wu秀场
 • 2012春夏高级成衣纽约Jason Wu秀场
 • 2012春夏高级成衣纽约Jason Wu秀场

2011春夏

 • 2011春夏高级成衣纽约JASON WU FOR TSE秀场
 • 2011春夏高级成衣纽约JASON WU FOR TSE秀场
 • 2011春夏高级成衣纽约JASON WU FOR TSE秀场
 • 2011春夏高级成衣纽约JASON WU FOR TSE秀场
 • 2011春夏高级成衣纽约JASON WU FOR TSE秀场