Gaetano Navarra时装周

2011秋冬

 • 2011秋冬高级成衣米兰Gaetano Navarra秀场
 • 2011秋冬高级成衣米兰Gaetano Navarra秀场
 • 2011秋冬高级成衣米兰Gaetano Navarra秀场
 • 2011秋冬高级成衣米兰Gaetano Navarra秀场
 • 2011秋冬高级成衣米兰Gaetano Navarra秀场

2011春夏

 • 2011春夏高级成衣米兰GAETANO NAVARRA秀场
 • 2011春夏高级成衣米兰GAETANO NAVARRA秀场
 • 2011春夏高级成衣米兰GAETANO NAVARRA秀场
 • 2011春夏高级成衣米兰GAETANO NAVARRA秀场
 • 2011春夏高级成衣米兰GAETANO NAVARRA秀场

2010秋冬

 • 2010秋冬高级成衣米兰Gaetano Navarra秀场
 • 2010秋冬高级成衣米兰Gaetano Navarra秀场
 • 2010秋冬高级成衣米兰Gaetano Navarra秀场
 • 2010秋冬高级成衣米兰Gaetano Navarra秀场
 • 2010秋冬高级成衣米兰Gaetano Navarra秀场

2010春夏

 • 2010春夏高级成衣米兰Gaetano Navarra秀场
 • 2010春夏高级成衣米兰Gaetano Navarra秀场
 • 2010春夏高级成衣米兰Gaetano Navarra秀场
 • 2010春夏高级成衣米兰Gaetano Navarra秀场
 • 2010春夏高级成衣米兰Gaetano Navarra秀场

2009秋冬

 • 2009秋冬高级成衣米兰Gaetano Navarra秀场
 • 2009秋冬高级成衣米兰Gaetano Navarra秀场
 • 2009秋冬高级成衣米兰Gaetano Navarra秀场
 • 2009秋冬高级成衣米兰Gaetano Navarra秀场
 • 2009秋冬高级成衣米兰Gaetano Navarra秀场