Hervé Léger by Max Azria时装周

2016秋冬

 • 2016秋冬高级成衣纽约Hervé Léger by Max Azria秀场
 • 2016秋冬高级成衣纽约Hervé Léger by Max Azria秀场
 • 2016秋冬高级成衣纽约Hervé Léger by Max Azria秀场
 • 2016秋冬高级成衣纽约Hervé Léger by Max Azria秀场
 • 2016秋冬高级成衣纽约Hervé Léger by Max Azria秀场
 • 2016秋冬高级成衣纽约Hervé Léger by Max Azria秀场
 • 2016秋冬高级成衣纽约Hervé Léger by Max Azria秀场
 • 2016秋冬高级成衣纽约Hervé Léger by Max Azria秀场
 • 2016秋冬高级成衣纽约Hervé Léger by Max Azria秀场
 • 2016秋冬高级成衣纽约Hervé Léger by Max Azria秀场

2016春夏

 • 2016春夏高级成衣纽约Hervé Léger by Max Azria秀场
 • 2016春夏高级成衣纽约Hervé Léger by Max Azria秀场
 • 2016春夏高级成衣纽约Hervé Léger by Max Azria秀场
 • 2016春夏高级成衣纽约Hervé Léger by Max Azria秀场
 • 2016春夏高级成衣纽约Hervé Léger by Max Azria秀场

2015秋冬

 • 2015秋冬高级成衣纽约Hervé Léger by Max Azria秀场
 • 2015秋冬高级成衣纽约Hervé Léger by Max Azria秀场
 • 2015秋冬高级成衣纽约Hervé Léger by Max Azria秀场
 • 2015秋冬高级成衣纽约Hervé Léger by Max Azria秀场
 • 2015秋冬高级成衣纽约Hervé Léger by Max Azria秀场

2013秋冬

 • 2013秋冬高级成衣纽约Herve Leger by Max Azria秀场
 • 2013秋冬高级成衣纽约Herve Leger by Max Azria秀场
 • 2013秋冬高级成衣纽约Herve Leger by Max Azria秀场
 • 2013秋冬高级成衣纽约Herve Leger by Max Azria秀场
 • 2013秋冬高级成衣纽约Herve Leger by Max Azria秀场

2013春夏

 • 2013春夏高级成衣纽约Herve Leger by Max Azria秀场
 • 2013春夏高级成衣纽约Herve Leger by Max Azria秀场
 • 2013春夏高级成衣纽约Herve Leger by Max Azria秀场
 • 2013春夏高级成衣纽约Herve Leger by Max Azria秀场
 • 2013春夏高级成衣纽约Herve Leger by Max Azria秀场

2012秋冬

 • 2012秋冬高级成衣纽约Herve Leger by Max Azria秀场
 • 2012秋冬高级成衣纽约Herve Leger by Max Azria秀场
 • 2012秋冬高级成衣纽约Herve Leger by Max Azria秀场
 • 2012秋冬高级成衣纽约Herve Leger by Max Azria秀场
 • 2012秋冬高级成衣纽约Herve Leger by Max Azria秀场

2012春夏

 • 2012春夏高级成衣纽约Herve Leger by Max Azria秀场
 • 2012春夏高级成衣纽约Herve Leger by Max Azria秀场
 • 2012春夏高级成衣纽约Herve Leger by Max Azria秀场
 • 2012春夏高级成衣纽约Herve Leger by Max Azria秀场
 • 2012春夏高级成衣纽约Herve Leger by Max Azria秀场

2011秋冬

 • 2011秋冬高级成衣纽约Herve Leger by Max Azria秀场
 • 2011秋冬高级成衣纽约Herve Leger by Max Azria秀场
 • 2011秋冬高级成衣纽约Herve Leger by Max Azria秀场
 • 2011秋冬高级成衣纽约Herve Leger by Max Azria秀场
 • 2011秋冬高级成衣纽约Herve Leger by Max Azria秀场

2011春夏

 • 2011春夏高级成衣纽约HERVE LEGER BY MAX AZRIA秀场
 • 2011春夏高级成衣纽约HERVE LEGER BY MAX AZRIA秀场
 • 2011春夏高级成衣纽约HERVE LEGER BY MAX AZRIA秀场
 • 2011春夏高级成衣纽约HERVE LEGER BY MAX AZRIA秀场
 • 2011春夏高级成衣纽约HERVE LEGER BY MAX AZRIA秀场

2009秋冬

 • 2009秋冬高级成衣纽约Herve Leger by Max Azria秀场
 • 2009秋冬高级成衣纽约Herve Leger by Max Azria秀场
 • 2009秋冬高级成衣纽约Herve Leger by Max Azria秀场
 • 2009秋冬高级成衣纽约Herve Leger by Max Azria秀场
 • 2009秋冬高级成衣纽约Herve Leger by Max Azria秀场