Kai Kuhne时装周

2009秋冬

  • 2009秋冬高级成衣纽约Kai Kuhne秀场
  • 2009秋冬高级成衣纽约Kai Kuhne秀场
  • 2009秋冬高级成衣纽约Kai Kuhne秀场
  • 2009秋冬高级成衣纽约Kai Kuhne秀场
  • 2009秋冬高级成衣纽约Kai Kuhne秀场