Kevork Kiledjian时装周

2012春夏

  • 2012春夏高级成衣纽约Kevork Kiledjian秀场
  • 2012春夏高级成衣纽约Kevork Kiledjian秀场
  • 2012春夏高级成衣纽约Kevork Kiledjian秀场
  • 2012春夏高级成衣纽约Kevork Kiledjian秀场
  • 2012春夏高级成衣纽约Kevork Kiledjian秀场